web analytics

Online Reklam, Online Reklamcılık, Online Reklam Çeşitleri

Her geçen gün gelişim gösteren teknoloji neticesinde, hem ürünlerini pazarlayan firmalar hem de online reklam oluşum süreçlerinde önemli değişiklikler gözlenmeye başlanmıştır. Tüketiciler, günümüzde katılım sağlayabildikleri iletişim araçları vasıtasıyla çevrimiçi şekilde veya diğer bir ifadeyle tüketicinin etkin bir konumda olduğu internet ortamında, ihtiyaçlarını sağlama imkânı bulmuşlardır. Müşteriler artık klasik iletişim araçlarının dışında, internet siteleri veya reklamlarla istedikleri şekilde etkileşime geçebilmektedirler. Klasik reklamcılık anlayışından farklı olarak, online reklam alanında daha geniş kitlelere seslenmek mümkündür. Tüketiciler internet ile birlikte bir reklama tıklamak suretiyle herhangi bir ürüne dair içeriği inceleme, ürün için yapılmış yorumlara ulaşabilme ve bu ürünü satın alabilme imkânına sahip olmuşlardır. Diğer klasik medya araçlarında aynı durum söz konusu değildir. Online reklam geleneksel araçlara nazaran daha geniş bir kapsama sahiptir.

online reklamGelişen teknoloji ile birlikte üreticiler içinde farklı pazarlama ve reklam stratejileri ortaya çıkmıştır. Üretici şirketler gelişim gösteren katılımcı iletişim unsurlarına paralel şekilde çevirim içi pazarlama ve interaktif reklam stratejileri oluşturmuşlardır. Çevirim içi pazarlama piyasası, sağladığı ürün ya da hizmeti internet ortamında müşterilerine sunan firmalardan meydana gelmektedir. Çevrimiçi pazarlama, çoğunlukla farklı internet sitelerine online reklam verilmek ya da hedef kitleye farklı bir şekilde ulaşılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Çevrimiçi pazarlama, klasik anlamda yapılan pazarlama çalışmalarıyla benzer şekilde çevrimiçi olarak yapılan pazarlama türüdür. Online reklam, adından da fark edileceği üzere tüketicilerin karşılıklı iletişim sağlayabildiği, aradıkları nitelikler doğrultusunda kaynaklara ulaşabildikleri katılımcı reklam aracı olarak tanımlanmaktadır.Online reklan, web tabanına sahip uygulama içeriklerinde ve internet sitelerinde, görüntü, ses ya da video benzeri araçların kullanılarak gerçekleştirildiği çevirim içi pazarlama bünyesinde bulunan reklam şeklidir.

İnternetin interaktif niteliği, kullanıcı kitlenin iletişim yetisi üzerinde de olumlu katkı sağlamaktadır. İnternet dünyasındaki iletişim ortamı, yalnızca iş piyasasının tüketiciler ile iletişiminde değil piyasa içi etkileşim üzerinde de büyük farklılık yaratmıştır. İnternet farklı medya kanalları ile kıyaslandığında katılımcılık seviyesi daha fazla olduğundan dolayı iletişim yeteneği üzerinde de etki sağlamaktadır ve bu durum geleneksel tüketici davranışları üzerinde de değişikliğe neden olmuştur. İnternet, sözlü ve görsel medya araçlarına oranla katılımcılık seviyesi daha yüksek bir mecra olmasının yanında bu kanallara nazaran daha esnek ve karmaşık bir yapıya sahiptir. İnternet, görsel olarak da farklı bir yapıya sahiptir. Kapsamlı bilgiye kısa sürede ulaşabilmek adına oluşturulan linkler, internetin görünüm özellikleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. Online reklam larını diğer mecralarda yayınlanan reklamlardan ayıran bir diğer özellik ise bu reklamların, televizyon veya radyodaki gibi yayın akışının bölünmek suretiyle yapılmamasıdır.

Online Reklam Avantajları ve Dezavantajlarıonline reklam

Diğer mecralardaki reklam araçlarına nazaran online reklam çeşitli avantajlara sahiptir. Bunlar aşağıda açıklanan şekildedir:

  1. İnteraktif olması: İnternetin getirdiği en büyük fayda, katılımcı iletişim anlayışıdır. Bu anlayış sayesinde kullanıcılar direkt olarak birbirleriyle ve firmalar ile etkileşim sağlayabilmekte aynı zamanda bu etkileşim doğrultusunda arz ve talepler şekillenebilmektedir. Firmalar tarafından hedeflenen tüketici kitlesine dönük verilerin sağlanmasına imkân tanıması da internet bankacılığının interaktif olmasının bir başka avantajıdır.
  2. Bireysel Olması: Firmaların planladıkları şekilde hedef kitlelere ulaşabilmesi, istedikleri özelliklere sahip müşteri profillerine tanıtım yapabilme olanakları ve reklam stratejilerini bu doğrultuda şekillendirebilmeleri, çevrimiçi reklamcılığın önemli avantajlarındandır.
  3. Ölçülebilir Olması: Online reklam veren firmaların sahip olduğu en ciddi avantajlardan bir diğeri de farklı reklam kanallarına nazaran internet reklamcılığında sonucun tespit edilebilir olmasıdır.

Onlien reklam vermiş olan firma, istediği zaman internet reklamı ile ulaştığı müşteri kitlesine ait raporları değerlendirebilmekte ve verdiği reklamın kaç kişi tarafından görüntülendiği, bu görüntülenmenin ne kadar sürdüğü, söz konusu reklamın ne kadar ilgi uyandırdığı, kaç kişinin reklamdan sonra firmanın internet sitesini ziyaret ettiği gibi çeşitli detay bilgilere ulaşabilmektedir.

  1. Ekonomik Olması: Farklı reklam kanallarına kıyasla internet reklamcılığı daha az maliyetle sağlanabilmektedir. Belirli sayıda tüketiciye ulaşma maliyetinin düşük olmasıyla birlikte hedef kitleye ulaşmak da diğer mecralara nazaran oldukça süratli bir şekilde gerçekleşmektedir.
  2. Esnek Olması: Farklı reklam kanallarına oranla, internet reklamcılığının etki süresi epey kısa olmaktadır. Buna rağmen, internet reklamlarının hazırlanma aşamasının kısa sürede yapılabilmesi, reklamın kapsamının rahat ve hızlı bir şekilde değiştirilebilmesi, internet reklamlarının esneklik avantajını göstermektedir. İnternetin zaman içerisinde geniş kitlelere ulaşmış olması, onu tüketiciye seslenmek üzere rahatça tercih edilebilir bir araç haline getirmiştir. Bu durum, internet reklamcılığının şirketler tarafından tercih edilmesine yol açmaktadır.

Türkiye’de internet son dönemlerde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu sebepten dolayı ülkedeki temel problemler internet reklamcılığı üzerinde de etkili olmaktadır. Online reklam izlenme ya da tıklanma seviyesi, internet kullanıcısı sayısıyla doğru orantılı olarak değişim göstermektedir. Aynı zamanda internet reklamcılığına dair eğitimli personellerin eksikliği de internet reklamcılığı adına olumsuz sonuçlar yaratmaktadır. Söz konusu eksiklik, teorik olarak tasarlanan reklam kampanyalarının pratikte uygulanmaya konulamamasına sebebiyet vermektedir. Gerçekleştirilen çok sayıda araştırma, internet reklamlarının birçok olumlu özelliğini vurgularken öte yandan bu reklamların zaman zaman tüketicileri sinirlendiği de ortaya çıkmıştır. İstenilmediği halde gönderilen mailler, yerli yersiz müşteriye dayatılan reklam görüntüleri gibi reklam kampanyalarının, tüketicilerin internet reklamcılığı hakkindeki düşüncelerini olumsuz yönde etkilediği, Rettie, Robinson ve Jenner tarafından gerçekleştirilen araştırmalarda ifade edilmektedir.Buna karşın belirtilen olumsuz fikirler, internet reklamcılığı sektörünün henüz başlangıç aşamasında olmasına bağlanmaktadır. Sektör içerisindeki eğitimli personel sayısının artmasının ve Türkiye’de internet reklamcılığının daha aktif şekilde kullanılmaya başlanılmasının, vurgulanan dezavantajları zamanla gidereceği varsayılmaktadır.online reklam

Online Reklam Çeşitleri

Geleneksel reklamcılık ile internet reklamcılığının hedefleri aynı doğrultudadır. Müşterilere reklam mesajlarını ileterek, onları ürün veya hizmet hakkında bilgilendirme, bu ürünlere dair müşteri algısında olumlu bir yer edinebilme ve satın almaya teşvik etme gibi amaçlar, klasik reklamcılık ve internet reklamcılığında paralellik göstermektedir. Bununla birlikte bu iki reklam türü arasındaki farkı, internet reklamcılığının katılımcı anlayışı ve reklamların yayınlanma biçimi oluşturmaktadır. İnternet reklamcılığının temel olarak 3 ana hedefi bulunmaktadır. Bu hedeflerden ilki, internet sitesine tıklayan müşterilerin site içeriğini unutmamasını sağlamaktır. İkinci hedef, internet reklamcılığında da klasik anlamda reklamcılıkta olduğu gibi bilgi vermek ve alıcıyı ikna etmektir. Üçüncü ve en önemli hedef ise internete verilen reklamların tıklanması suretiyle reklam veren firmanın internet sitesine olan trafiği arttırmaktır.

Reklam veren firma tarafından iletilmek istenen mesajın en doğru biçimde hedef kitleye ulaşmasını sağlamak internet reklamcılığının temel prensibini oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda firmalar, marka sadakati yaratarak bunun devamlılığını sağlamak adına marka imajı oluşturmanın kapsamına internet sitelerini de eklemektedirler. İnternet siteleri firmaların, internet ortamı üzerindeki vitrini konumundadır. Firmalar tarafından oluşturulan internet sitelerinin kimlikleri, firmaların kurumsal kimlikleri ile paralel şekilde markaların müşteri algısındaki  yerini sağlamlaştırmaktadır. George E. Belch ve Michael A. Belch tarafından yapılan araştırmalar ile ortaya konulan internet reklamcılığının iletişim hedefleri şu şekildedir:

  1. İmaj oluşturmak: İnternet reklamcılığı vasıtası yardımıyla, firmaya ve ürünlerine dair müşterilerin algısında istenilen imajı oluşturmaktır.
  2. Farkındalık oluşturmak: İnternet reklamcılığının amacı, firmaların ürün ve hizmetleriyle ilişkili kampanyalarıyla farkındalık oluşturmaktır. Kısıtlı maddi bütçesi bulunun ufak çaplı firmaların, internet reklamcılığı sayesinde farkındalık yaratma ihtimali, geleneksel reklamcılık koşullarına nazaran daha kolaydır.
  3. Güçlü bir marka oluşturmak: Marka yaratmanın oldukça uzun vadeli ve karmaşık bir süreci kapsaması ve aynı zamanda diğer reklam araçlarının internet reklamcılığına oranla çok fazla maddi külfete sebebiyet vermesi, internet reklamcılığı ile marka yaratmayı daha tercih edilebilir kılmaktadır.
  4. İlgi yaratmak: Firmaların oluşturdukları internet siteleri ilgi çekici bir yapıya sahipse, daha fazla müşteriyi ziyaret etmeye teşvik ederek, firmanın reklamlarla vermek istediği mesajı daha geniş kitlelere duyurmasını sağlar. Son dönemlerde yükselen rekabet ortamı ve küreselleşme, müşterilerin talep ve beklentilerine de yansıyarak bunlar üzerinde önemli değişimlere sebep olmuştur.

Söz konusu değişim süreciyle birlikte firmalar, fiyat politikaları ya da kaliteli üretim ve hizmetten ziyade marka gücünü arttırmaya odaklanmışlardır. Marka imajını sağlamlaştırmanın temelini oluşturan reklam mesajları ile hedeflenen, tüketiciyle duygusal bir bağın kurulmasıdır. İfade edilen doğrultuda oluşturulan internet sitelerinde firmalar, rekabet halinde oldukları piyasada fark yaratabilmek adına internet reklamcılığından faydalanmaktadırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir