web analytics

Mesleki Bağlılık Tanımı, Mesleki Bağımlı Olmak Ne Demek ?

Bu yazıda mesleki bağlılık tanımı işlenmektedir. Nedir mesleki bağlılık ?

Meslek, bireyin hayatını idame ettirebilmek amacıyla içinde bulunduğu, ciddi bir eğitim sürecinden geçerek uzmanlaştığı bir faaliyetler grubudur. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre meslek kavramı, “Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş” şeklinde tanımlanmaktadır. Lee, Carswell ve Allen’a (2000) göre meslek, kişilerin yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek ve maddi bir gelir elde etmek için bir işte belirli bir süre çalışmalarıdır. Bir meslekte başarılı olabilmek için o mesleğe mensup bireylerin para kazanma arzusunun ötesine geçen derin bir bağlılık gerekmektedir. Bağlılık “bireyi belirli bir amaca yönelik davranmaya iten güç” şeklinde tanımlanmaktadır. Diğer bir ifade ile bağlılık, değer verilen bir ilişkiyi, uzun süreli sürdürmeye yönelik istekli olma durumudur.

mesleki bağlılıkMeslek, bireyin yaşamında önemli bir yer edindiğinde, birey de o mesleğin değerlerini ve ideolojisini içselleştirmeye başlamaktadır. Bireyler belirsizlikle mücadele etmek yerine kendilerinin kontrolünde olan mesleki kariyerlerine yatırım yapmakta, mesleki gelişimlerine önem vermekte ve mesleklerine bağlanmayı çalıştıkları örgüte bağlanmaya tercih etmektedir. Örgüt ile bireyin hedefleri arasındaki uyuşmazlıklar (Morrow, 1993), bireyin yüksek eğitim seviyesine ve böylece iyi iş fırsatlarına sahip olması, artan personel güçlendirme ve çalışanların iş yerini güvensiz algılaması gibi örgütsel dinamikler, çalışanların işyerinde huzursuz olmaları, iş yerine karşı güven duymamaları, değişen örgüt yapıları ve esnek çalışma modelleri (Blau, 2001; Johnson, 1996) gibi nedenler mesleki bağlılığa olan ilgiyi artırmış ve mesleki bağlılığın örgütsel bağlılığın yerini almasını hatta önüne geçmesini sağlamıştır.

Dinamik bir yapısı olan mesleki bağlılık, kişilerin mesleki eğitim döneminde başlamakta ve mesleki yaşamları süresince artarak ya da azalarak devam etmektedir. Birçok çalışmada mesleki bağlılık ile ilgili farklı tanımlara rastlanmıştır. 1985 yılında mesleki bağlılığı, mesleğin kişinin yaşamında önemli hale gelmesi şeklinde ifade ederken, 2001 yılındaki çalışmasında çalışanın mesleğine yönelik tutumu ve en tanımlayıcı bağlılık türü şeklinde ele almıştır. mesleki bağlılığı, bireyin seçmiş olduğu bir meslekte çalışma isteği; ise bireylerin meslekleri ile aralarında geliştirdikleri psikolojik ilişki ve mesleklerine yönelik duygusal tepkiler şeklinde tanımlamaktadır. Bu tanımlardan yola çıkarak mesleki bağlılık, “kişinin mesleki beceri, yetenek ve tutumlarını geliştirerek mesleğinde uzmanlık kazanması ve bunun üzerine mesleğini yaşamının merkezine alarak ona değer yüklemesidir” şeklinde tanımlanabilir.

mesleki bağımlılık konulu yazı sona ermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir